Ara
  • Kira360

Yenilik ve değişiklik yapılmak istendiği durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019

Yenilik ve değişiklik konusuna gerek kiraya veren gerekse de kiracı açısından bakılması mümkündür. Biz burada konuyu kiracı açısından ele alacağız.


Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; zorunlu yenilik kapsamına giren işlemler ile burada söz konusu olan yenilik ve değişiklikler farklıdır.


Kiracının kira sözleşmesi ile elde ettiği hak kullanma hakkıdır. Kullanma hakkı kişiye söz konusu malın üzerinde değişiklik yapma yetkisi vermez. Bu nedenle kiracı kiralananda değişiklik yapabilmek için kiraya verenin yazılı rızasını almak zorundadır. Kiraya verenin yenilik ve değişikliklere rıza göstermesi halinde artık kiraya veren taşınmazın eski haliyle iadesini talep edemez. Ancak aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılabilir. Aynı zamanda aksine yazılı bir anlaşma olmadığı müddetçe, kiraya verenin rızası ile yapılmış yenilik ve değişikliklerden dolayı kiracı değer artışını talep edemez.


Rıza beyanı yenilik ve değişiklik yapılmadan önce ya da sonra verilebilir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) m 321/f.1 hükmünde yazılı olma şekil şartı öngörülmüştür. Yine TBK m. 12/f.2 hükmünde belirtildiği üzere kanunda bir şekil şartı öngörülmüşse temel kural bu şeklin bir geçerlilik şekli olduğu yönündedir. Dolayısıyla TBK m. 321'deki şekil şartının geçerlilik şekli olduğunun kabulü gerekir.


Kiracının söz konusu yenilik ve değişikliği kiraya verenin verdiği rıza beyanının kapsamında olmalıdır. Kiracı bu yenilik ve değişiklikleri yaparken özenli davranmalıdır. Kiracının kiraya verenin rızası dışında yaptığı değişiklik ve yeniliklerin değer kaybına sebebiyet vermesi halinde bu değer kaybı kiracıdan tazmin edilebilecektir. Kiraya verenin rızası kapsamında yapılan yenilik ve değişikliklerin taşınmazda değer kaybına sebep olması durumunda kiracıdan bir talepte bulunup bulunulamayacağı hakkında bir hüküm yoktur ve bu konu öğretide tartışmalıdır.


Kiraya verenin rıza beyanı alınmadan yapılan yenilik ve değişiklerin meydana getirdiği zararların tazmininin talep edilebilmesi için kiracının yaptığı yenilik ve değişikliklerin hukuka aykırı olması, kiracının kusurlu olması, uygun illiyet bağının bulunması ve zararın olması gerekir.

3 görüntüleme