Kira Hukuku S.S.S.

Kira sözleşmesine herkes kefil olabilir mi ?


Fiil ehliyetine sahip olan kişiler kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilirler. Dolayısıyla bir kefalet sözleşmesinde kefil olabilmesi için kişinin fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. Ergin ve kısıtlı olmayan her kişi kira sözleşmesine kefil olabilir.
Kira sözleşmesi kefillik şekil şartları nelerdir ?


Bir kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için kefalet sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihinin belirtilmesi gerekmektedir. Bu şartlar bulunmadıkça kefalet sözleşmesi geçerli olmayacaktır. Kefil sorumlu olduğu azami kefalet miktarını ve kefalet tarihini kendi el yazısıyla yazmalıdır. Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşam hakkı doğmadıkça ancak diğer eşin yazılı rızası ile kefil olabilir. Bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulma anında verilmiş olması şarttır.
Kira sözleşmesinde kefil hangi süre ile kefil olmaktadır ?


Süreli kira sözleşmelerinde kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinin süresi kadar olacaktır. Kefilin sorumluluğu kira sözleşmesi ile kararlaştırılan süre ile sınırlıdır. Kira sözleşmesinin bu süreyi geçip uzaması durumunda uzayan süre bakımından kefilin sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Ayrıca bir gerçek kişi tarafından imzalanan herhangi bir kefalet sözleşmesi kurulduğu tarihten itibaren 10 yılın geçmesiyle kendiliğinden sona erecektir. Kısacası kefil, kira kontratında kendi el yazısıyla belirttiği tarihe ve azami miktara kefil olmaktadır. Dolayısıyla kefil olunurken tarih ve miktarın belirlenip taraflarca üzerinde anlaşılması daha sonradan ortaya çıkacak uyuşmazlıkların önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.
Kira sözleşmesinin süre bitiminde otomatik yenilenmesi durumunda kefilin kefilliği de yenilenir mi?


Kefalet sözleşmesinin geçerli olması için kefilin el yazısıyla kefalet tarihini ve azami borç miktarını belirtmiş olması gerekir. Kira sözleşmesinin kendiliğinden yenilenmesi halinde ancak kefille kanunda belirtilen şekil şartlarının yerine getirilmesi suretiyle tekrar bir kefalet sözleşmesi düzenlenmesi durumunda kefillik devam ettirilebilir.
Kiracı kiralananda yaptığı yenilik ve değişikliği çıkarken isteyebilir mi?


Kiralanan taşınmazda kiracı tarafından yapılan işlemlerin türüne göre bu harcamaları kimin üstleneceği sorusunun cevabı değişmektedir. Kiracı tarafından yapılan masraflar faydalı masraflarsa bu masraflar her zaman taşınmaz maliğinden istenebilir. Ancak kiracı tarafından yaptırılan bozulan kapı kilidinin değiştirilmesi, akıtan contanın değiştirilmesi, yerinden çıkmış elektrik prizinin yerine takılması gibi küçük tamiratların masrafları kiracıya ait kabul edilir. Kiracı tarafıdan yapılan lüks masraflar (ortalamanın üstünde, çok kaliteli duvar kağıdı, fayans veya altın kaplı lavabo gibi) ise sebepsiz zenginleşme kapsamında kiraya verenden istenemez. Bu masraflar taşınmaza zarar vermeden sökülüp alınabiliyorsa kiracı tarafından sökülüp alınabilir. Yoksa masraflar kiracı üzerine kalacaktır.
Kefil ne kadar bir miktar için kefil olmaktadır ?


Kefillik sözleşmesine kefil olanın kendi el yazısıyla sorumlu olacağı azami miktarı belirtmesi sözleşmenin geçerli olabilmesi için gereken bir şekil şartıdır. Dolayısıyla kefilin sorumlu olacağı azami miktarın kefalet sözleşmesinde açıkça belirlenmiş olması gerekmektedir.
Kira sözleşmesinin şekli nasıl olmalıdır?


Kanunlarımızda kira sözleşmesinin geçerliliği herhangi bir şekil şartına tabi kılınmamıştır. Dolayısıyla yazılı, sözlü veya resmi olarak kira sözleşmesi yapılabilir. Günlük hayatta genelde matbu halde bulunan "Kira Kontratı" örnekleri kullanılmaktadır. Bu formların ilgili kısımları taraflarca doldurulup imzalanmaktadır.